fbpx

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Uniek Gietvloeren

Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden gelden tussen Uniek Gietvloeren en iedere afnemer, natuurlijk of rechtspersoon.

b. Deze algemene voorwaarden gelden eerst nadat zij door een der partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of een overeenkomst tussen partijen over de levering en installatie van een Uniek Gietvloeren product. Indien deze algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn gelden zij tevens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

c. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen wanneer deze tussen aannemer en afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offerte

a. De ondertekende offerte en de daarin opgenomen prijzen zijn bindend gedurende de in de offerte vermelde termijn.

b. De offerte is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en bijbehorende ondergronden voldoen aan de gestelde voorzieningen.

c. Ongeacht een offerte en opdrachtbevestiging; voor facturering geldt het aantal daadwerkelijke géinstalleerde vierkante meters, door een Uniek Gietvloeren voor aanvang werkzaamheden In het werk gemeten.

d. De prijsaanbieding in de offerte is gebaseerd op staffelprijzen. Een afwijking van het aantal vierkante meters in het werk gemeten leidt tot een aanpassing van de vierkante meterprijs en de totaalprijs zoals is opgenomen in de overeenkomst. Eventuele acties en/of kortingen blijven ongewijzigd gehandhaafd.

Artikel 3: Annulering

a. Annulering van de overeenkomst door de afnemer geschiedt geheel kosteloos binnen 7 werkdagen na dagtekening overeenkomst.

b. Na annulering van de overeenkomst later dan 7 werkdagen na dagtekening overeenkomst brengt Uniek Gietvloeren 25% van de overeengekomen totaalprijs excl. btw aan afnemer in rekening.

c. Bij annulering binnen 4 weken voor de overeengekomen Installatiedatum brengt Uniek Gietvloeren 80% van de overeengekomen totaalprijs excl. btw aan afnemer in rekening.

Artikel 4: Overeenkomsten

a. Een overeenkomst met Uniek Gietvloeren komt tot stand nadat de opdrachtbevestiging schriftelijk door afnemer aan Uniek Gietvloeren is bevestigd en door Uniek Gietvloeren als zodanig is aanvaard.

b. Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden alleen wanneer deze tussen aannemer en afnemer schriftelijk zijn overeengekomen

Artikel 5: Verplichtingen afnemer

Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om:

a. de ruimte(s) waar de installatie van de vloer dient plaats te vinden volledig ontruimd, schoon, stofvrij en wind – en waterdicht aan ons op te leveren en te behouden gedurende de gehele installatie van de vloeren.

b. een eventuele wijziging in de overeengekomen planning zo spoedig als mogelijk, uiterlijk 4 weken voor aanvang installatie, aan Uniek Gietvloeren te communiceren om de gewenste installatiedatum te garanderen. Een planningswijziging later dan uiterlijk 4 weken voor aanvang installatie aan ons gecommuniceerd, behoudt Uniek Gietvloeren het recht voor om € 200,- aan meerkosten door te berekenen aan afnemer per uitgestelde week als overeengekomen volgens opdrachtbevestiging. Uitstel of vertraging tijdens de installatie lei dt mogelijk tot doorberekening van de arbeidsuren van het project.

c. te garanderen dat de ondervloeren minimaal een week voorafgaand aan de installatie niet meer worden belast met water en -/of ander vocht.

d. ervoor te zorgen dat de temperatuur in de ruimte(s) van installatie vanaf minimaal 24 uur voor aanvang installatie tot 48 uur na de installatie een constante 18 graden Celsius is en de relatieve luchtvochtigheid niet meer dan 80% bedraagt.

e. de ruimte(s) minimaal 48 uur na installatie van de vloeren niet te betreden en-/of te belasten met een mogelijk vloeibaar of vaste stof.

f. de ruimte(s) van installatie alleen ter volledige beschikking te stellen aan Uniek Gietvloeren, tijdens de gehele duur van de installatie. Andere werkzaamheden zijn niet toegestaan tijdens de installatie.

g. indien van toepassing het opstookprotocol voor vloerverwarming volledig te hebben doorlopen alvorens de installatie kan worden gestart.

h. de ruimte(s) goed verlicht (geen bouwlampen), wind- en waterdicht op te leveren.

i. stroom en water voor een goede uitvoering gratis aan Uniek Gietvloeren ter beschikking te stellen.

Artikel 6: Bijzondere bepalingen m.b.t ondergronden en mogelijke voorbereidingen ervan door afnemer

a. Ondervloeren zijn blijvend droog aangebracht, d.w.z. er is een goed geventileerde (kruip)ruimte aanwezig onder de minerale ondervloer en-/of een correct aangebrachte vochtwerende folie toegepast onder de minerale ondervloer.

b. Cementgebonden dekvloeren zijn minimaal 28 dagen oud alvorens de installatie kan worden gestart.

c. De ondergrond is voldoende vlak aangebracht en bevat geen lijmresten ed.

d. Vochtmetingen door Uniek Gietvloeren gedaan voor aanvang van de installatie van de gietvloer dient ter controle en bieden geen enkele garantie tegen (rest)vocht en de daaruit voortvloeiende vochtwerking ten gevolge van osmose.

e. Het restvochtpercentage in cementgebonden dekvloeren bedraagt max. 4% en dient afnemend te zijn.

f. Het restvochtpercentage in anhydriet vloeren bedraagt max. 0,5%, in combinatie met vloerverwarming 0,3% en dient afnemend te zijn.

g. In geval van een installatie van een vloerafwerking op een houten ondergrond bestaat de kans dat naar verloop van tijd de ondergrond gaat aftekenen, als gevolg van werking van de ondergrond (bv door verschillen in temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).

h. Bij andersoortige ondergronden als hierboven beschreven zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.
Het naleven van bovenstaande bijzondere bepalingen (a t/m f) beïnvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresultaat van de vloerafwerking. Bij niet nakomen van de bijzondere bepalingen is Uniek Gietvloeren gerechtigd de meerkosten door te rekenen aan de afnemer.

Artikel 7: Kleur, samenstelling en installatie

Tijdens het sluiten van de overeenkomst zal door Uniek Gietvloeren mogelijk een sample worden aangeboden dat als basis geldt voor de overeengekomen installatie. Afnemer dient rekening te houden met het volgende:

 • Het getoonde sample dient ter indicatie van de daadwerkelijk geïnstalleerde vloerafwerking, een geringe kleurafwijking is mogelijk.
 • In de geïnstalleerde vloer kunnen mogelijk glansverschillen t.o.v. het verstrekte sample voorkomen.
 • Als gevolg van werkingen in de ondergrond kan als gevolg van krimp/uitzet van de ondervloeren een of meerdere scheur(en) en-/of adervorming ontstaan in de vloerafwerking.a. Geen enkele ruimte is geheel stofvrij, enige vorm van inwaaien van stofdeeltjes is niet te voorkomen en behoort bij de aard van het type vloerafwerking.
  b. Bij toepassing van een vloerafwerking gemaakt uit meerdere kleuren, worden ter plekke de verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Tijdens het verdelen over de ondervloer en tijdens de uitharding van het product vindt verdere vermenging van de kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat er per project uiterlijke verschillen kunnen ontstaan.
  c. Ook is het mogelijk dat er uiterlijke verschillen kunnen ontstaan binnen een vloerdeel en vloerdelen onderling binnen een of meerdere ruimtes onderling. Dit uiterlijke verschil past binnen de aard van het product. Lokale pigment uitdrijvingen bij gebruik van meer kleuren is mogelijk. Door het vermengen van meerdere kleuren is het mogelijk dat er plaatselijk zichtbare pigment vlekjes ontstaan.

Artikel 8: opschorten
a. Uniek Gietvloeren behoudt zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden op te schorten als afnemer verzuimt haar betalingsverplichtingen te voldoen. In geval van dergelijk verzuim is Uniek Gietvloeren gerechtigd aanvullende zekerheden te verlangen voordat de overeengekomen werkzaamheden worden vervolgd.

Artikel 9: Meer- en minderwerk
a. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in onderstaande situatie: In geval van schriftelijk overeengekomen wijzigingen in de overeenkomst.

Artikel 10: Garantie
a. Uniek Gietvloeren garandeert dat het product een goede hoedanigheid bezit, geschikt is voor het doel waarvoor het blijkens de overeenkomst bestemd is en voldoet aan de geldende normen, alsmede aan de in de overeenkomst aan het product gestelde eisen. Uniek Gietvloeren verleent een garantie van 5 jaar afbouwend op haar geïnstalleerde vloeren.

b. De garantietermijn gaat in na voltooiing van de volledige installatie van de vloerafwerking.

c. Een beroep op garantie door de afnemer zal door Uniek Gietvloeren eerst in behandeling worden genomen nadat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Uniek Gietvloeren heeft voldaan.

d. Afnemer dient zich te houden aan de adviezen en instructies bij de uitvoering van garantiewerkzaamheden, mogelijke gevolgkosten die afnemer maakt als gevolg van garantie(herstel)werkzaamheden vallen niet onder de garantie en kunnen door afnemer niet bij Uniek Gietvloeren worden geclaimd.

e. Mechanische beschadigingen, krasvorming, slijtage, vlekvorming door chemische belasting vallen niet onder garantie, voor zover deze buiten de systeem prestaties vallen.

f. Lichte aanzetten van de roller, ingevallen stof/haartjes/vliegen ed. in de natte vloer, scheur- en/of adervorming in de vloerafwerking als gevolg van werkingen uit de ondergrond vallen niet onder garantie.

Artikel 11: Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd.

b. Indien in redelijkheid aangenomen mag worden dat de overmachtssituatie van tijdelijke aard is, heeft Uniek Gietvloeren het recht de uitvoering op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt heeft opgehouden te bestaan.

c. Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de overmachtssituatie van blijvende aard is zullen partijen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in redelijkheid met elkaar een regeling treffen over de gevolgen van de ontbinding. Hierbij komt dat Uniek Gietvloeren het recht heeft om van reeds geleverde prestaties ter uitvoering van de overeenkomst voordat de overmachtssituatie intrad, betalingen te vorderen.

Artikel 12: Gebreken

a. De afnemer verplicht zich om binnen 24 uur na aflevering (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan de leverancier mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de vorige zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.

b. Geringe afwijkingen in kleur, structuur en-/of andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden voor een afkeur van de geïnstalleerde vloerafwerking.

c. Wanneer Uniek Gietvloeren overgaat tot herstelwerkzaamheden dient afnemer de ruimte(s) aan Uniek Gietvloeren op te leveren als beschreven in artikel 5.

d. Onverminderd het in de wet bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken, is Uniek Gietvloeren na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product.

Artikel 13: Risico overgang

 1. Het risico komt na oplevering van het geleverde en geïnstalleerde product voor rekening van de afnemer.
 2. Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit de levering van dat product voortvloeiende betalingsverplichtingen.
 3. Zolang Uniek Gietvloeren als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht dat afnemer zich jegens hem om het geleverde product zorgvuldig te behandelen.

Artikel 14: Betaling

 1. De afnemer verplicht zich de facturen van Uniek Gietvloeren binnen 10 dagen na factuurdatum te voldoen.
 2. Daarnaast is afnemer bij niet tijdige betaling de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Uniek Gietvloeren Partner

Artikel 15: Aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de levering.

 1. Uniek Gietvloeren is aansprakelijk voor schade aan de ruimte(s) van de afnemer waar de vloerafwering wordt geïnstalleerd, voor door levering van het product is veroorzaakt en aan Uniek Gietvloeren toegekend kan worden, waaronder begrepen haar personeel en‐/of haar toeleveranciers. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van Uniek Gietvloeren
 2. Onverminderd al wat hieromtrent is bepaald in de onderhavige in algemene voorwaarden is Uniek Gietvloeren slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen en‐/of gebreken van producten en‐/of bij de uitvoering van de werkzaamheden in geval de schade aan Uniek Gietvloeren rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie en dergelijke. De aansprakelijkheid van Uniek Gietvloeren geleden schade bedraagt ten hoogste het bedrag van de opdracht.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Uniek Gietvloeren en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen tussen Uniek Gietvloeren en haar afnemers, zijnde consumenten, zullen worden beslecht overeenkomstig de regels van de geschillencommissie afbouw te Rijswijk.
 3. Alle geschillen tussen Uniek Gietvloeren en haar afnemers, zijnde bedrijf, zullen worden voorgelegd aan het Mijtech Kunststofvloeradvies  of Bureau Afbouw voor een bindend advies.
 4. In voorkomende gevallen kan Uniek Gietvloeren ervoor kiezen een geschil voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter, wanneer het oordeel van Uniek Gietvloeren zich voor een geschillen beslechting door een gewone rechter beter leent.
Scroll to Top